Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
almond tree
almond+tree
['ɑ:mənd,tri:]
danh từ
(thực vật học) cây hạnh


/'ɑ:məndtri:/

danh từ
(thực vật học) cây hạnh

Related search result for "almond tree"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.