Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
allegorise
allegorise
['æligəraiz]
Cách viết khác:
allegorize
['æligəraiz]
như allegorizexem allegorize

Related search result for "allegorise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.