Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ablet
ablet
['æblit]
Cách viết khác:
ablen
['æblin]
như ablen


/'æblin/ (ablet) /'æblit/

danh từ
(động vật học) cá aplet, cá vảy bạc (họ cá chép)

Related search result for "ablet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.