Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
terbinafine


noun
an oral antifungal drug (trade name Lamisil) used to treat cases of fungal nail disease
Syn:
Lamisil
Usage Domain:
trade name (for: Lamisil)
Hypernyms:
antifungal, antifungal agent, fungicide, antimycotic, antimycotic agent


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.