Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
telephony
telephony
[ti'lefəni]
danh từ
ngành điện thoại, hệ thống điện thoại


/ti'lefəni/

danh từ
điện thoại

Related search result for "telephony"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.