Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spontaneity
spontaneity
[,spɔntə'neiəti]
Cách viết khác:
spontaneousness
[spɔn'teiniəsnis]
danh từ
tính tự động, tính tự ý
tính chất tự phát, tính tự sinh
tính thanh thoát, tính tự nhiên, tính không ép buộc, tính không gò bó, tính không ngượng ngập (văn,,)


/,spɔntə'ni:iti/ (spontaneousness) /spɔn'teinjəsnis/

danh từ
tính tự động, tính tự ý
tính tự phát, tính tự sinh
tính thanh thoát, tính không gò bó (văn)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.