Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
self-consistent
self-consistent
[,self kən'sistənt]
tính từ
trước sau như một với bản thân mình


/'selfkən'sistənt/

tính từ
trước sau như một với bản thân mình


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.