Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
ripper


noun
a murderer who slashes the victims with a knife
- Jack the Ripper was probably a madman
Hypernyms:
murderer, liquidator, manslayer


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.