Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
recruitment
recruitment
[ri'kru:tmənt]
danh từ
sự tuyển mộ (lính), sự lấy thêm, sự tuyển thêm (người vào một tổ chức...)


/ri'kru:tmənt/

danh từ
sự tuyển mộ (lính), sự lấy thêm, sự tuyển thêm (người vào một tổ chức...)
sự bổ sung, sự lấp chỗ trống
sự phục hồi sức khoẻ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.