Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
recruital


/ri'kru:təl/

danh từ
sự tuyển mộ, sự tuyển thêm, sự lấy thêm (người vào một tổ chức...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.