Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
over-age
over-age
['ouvər'eidʒ]
tính từ
quá tuổi
over-age for the draft
quá tuổi tòng quân


/'ouvər'eidʤ/

tính từ
quá tuổi
over-age for the draft quá tuổi tòng quân

Related search result for "over-age"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.