Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
outness
outness
['autnis]
danh từ
(triết học) tính khách quan
thế giới khách quan


/'autnis/

danh từ
(triết học) tính khách quan
thế giới khách quan

Related search result for "outness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.