Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
oneness
oneness
['wʌnnis]
danh từ
tính chất duy nhất, tính chất độc nhất
tính chất thống nhất
tính chất tổng thể, tính chất hoà hợp


/'wʌnnis/

danh từ
tính chất duy nhất, tính chất độc nhất
tính chất thống nhất
tính chất tổng thể, tính chất hoà hợp
tính chất không thay đổi

Related search result for "oneness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.