Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
novelize
novelize
['nɔvəlaiz]
Cách viết khác:
novelise
['nɔvəlaiz]
ngoại động từ
viết thành tiểu thuyết, tiểu thuyết hoá


/'nɔvəlaiz/ (novelise) /'nɔvəlaiz/

ngoại động từ
viết thành tiểu thuyết, tiểu thuyết hoá

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "novelize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.