Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
myoclonus


noun
a clonic spasm of a muscle or muscle group
Hypernyms:
spasm, cramp, muscle spasm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.