Chuyển bộ gõ


Từ điển Doanh Nghiệp Anh Việt - Business Dictionary
leverage


ảnh hưởng
đầu cơ vay nợ
kinh doanh vay nợ
lợi ích sử dụng đòn bẩy
suất đòn bẩy
sức lực đòn bẩy
tác dụng đòn bẩy
 • financial leverage: tác dụng đòn bẩy tài chính
 • leverage factor: hệ số tác dụng đòn bẩy
 • tác dụng vay nợ
  tăng thêm tỷ suất vay nợ
  tỷ số chi phí (kinh doanh) cố định
  tỷ số vay vốn
  tỷ số vốn vay
  capital leverage
  tỷ lệ vốn vay
  commercial leverage
  biện pháp điều tiết thương mại
  commercial leverage
  đòn bẩy thương mại
  debt leverage
  đòn bẩy nợ
  financial leverage
  đòn bẩy tài chính
  leverage buyout
  mua đứt bằng vốn vay
  leverage ratios
  tỷ suất nợ
  leverage stock
  vốn tự có với nợ
  .

  ▼ Từ liên quan / Related words

  Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

  © Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.