Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
leukemia
leukemia
[lju:'ki:miə]
Cách viết khác:
leukaemia
[lju:'ki:miə]
danh từ
(y học) bệnh bạch cầu


/lju:'ki:miə/ (leukaemia) /lju:'ki:miə/

danh từ
(y học) bệnh bạch cầu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "leukemia"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.