Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Occidental


noun
1. a native inhabitant of the Occident (Freq. 1)
Derivationally related forms:
occidental
Hypernyms:
inhabitant, habitant, dweller, denizen, indweller
2. an artificial language
Hypernyms:
artificial language

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "occidental"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.