Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Nydrazid


noun
antibacterial drug (trade name Nydrazid) used to treat tuberculosis
Syn:
isoniazid, INH
Usage Domain:
trade name
Hypernyms:
antibacterial, antibacterial drug, bactericide


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.