Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
Bộ 41 寸 thốn [11, 14] U+5C0D
對 đối
对 dui4
 1. (Động) Thưa, đáp. ◎Như: đối sách trả lời câu hỏi.
 2. (Động) Ứng đáp. ◎Như: vô ngôn dĩ đối không trả lời được.
 3. (Động) Cư xử, đối đãi. ◎Như: đối nhân thành khẩn cư xử với người một cách tận tình.
 4. (Động) Hướng về, chĩa vào. ◎Như: đối chúng tuyên ngôn nói rõ trước mọi người, tương đối vô ngôn (hướng mặt) nhìn nhau không nói. ◇Tào Tháo : Đối tửu đương ca, Nhân sanh ki hà? , (Đoản ca hành ) Hướng về chén rượu hãy hát, Đời người có là bao?
 5. (Động) Thích ứng, tương hợp, tùy theo. ◎Như: đối chứng hạ dược tùy theo bệnh mà cho thuốc.
 6. (Động) So sánh, kiểm nghiệm. ◎Như: hiệu đối so sánh, đối chiếu, đối chỉ văn kiểm tra dấu tay.
 7. (Động) Điều chỉnh. ◎Như: đối hảo vọng viễn kính đích cự li điều chỉnh cự li ống nhòm.
 8. (Động) Pha thêm, chế thêm. ◎Như: trà hồ lí đối điểm nhi khai thủy pha chút nước sôi vào ấm trà.
 9. (Động) Lắp, tra, khớp vào nhau. ◎Như: bả môn đối thượng lắp cửa vào.
 10. (Động) Chống, chọi. ◎Như: nhất cá đối nhất cá một chọi một.
 11. (Danh) Người hay vật sóng với nhau thành một đôi. ◎Như: tha môn chánh hảo phối thành đối họ thật là xứng đôi.
 12. (Danh) Nói tắt của đối liên câu đối. ◎Như: đối tử câu đối, hỉ đối câu đối mừng.
 13. (Danh) Lượng từ: cặp, đôi. ◎Như: tam đối phu thê ba cặp vợ chồng.
 14. (Tính) Bên kia, trước mặt. ◎Như: đối ngạn bờ bên kia, đối phương phe bên kia, phe nghịch.
 15. (Tính) Đúng, phải, bình thường. ◎Như: số mục bất đối con số không đúng, thần sắc bất đối sắc mặt không bình thường.
 16. (Giới) Với, về, trước. ◎Như: đại gia đối tha giá kiện sự ngận bất mãn ý 滿 mọi người rất không hài lòng về việc ấy của hắn, tha đối nhĩ thuyết thập ma? nó nói gì với anh vậy?

不對 bất đối
對付 đối phó
對手 đối thủ
對抗 đối kháng
相對 tương đối
絕對 tuyệt đối
反對 phản đối
對偶 đối ngẫu
門當戶對 môn đương hộ đốiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.