Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
whether

whether
['weðə]
liên từ, dùng trước một mệnh đề hoặc một động từ nguyên thể diễn đạt hoặc hàm ý một sự lựa chọn
(sau know, doubt, wonder...) được hay không
he asked whether it was true
ông ta hỏi xem điều đó có đúng hay không
I don't know whether I will be able to come
tôi chẳng biết tôi có đến được hay không
we'll be told tomorrow whether we should take the exam or not
ngày mai chúng tôi sẽ được thông báo xem chúng tôi sẽ phải dự thi hay không
I asked him whether he had done all the work himself or whether he had had any assistance
tôi hỏi anh ấy có phải anh ấy đã tự làm lấy mọi việc hay đã được ai giúp đỡ chăng
we were wondering whether to go today or tomorrow
chúng tôi đang phân vân không biết nên đi hôm nay hoặc ngày mai
I'm not sure whether to resign or stay on
tôi không chắc là nên từ chức hay ở lại
(sau tính từ và giới từ)
she was undecided (about) whether she should accept his offer
cô ấy lưỡng lự về việc có nên chấp nhận lời đề nghị của anh ta hay không
he hesitated about whether to drive or to take the train
anh ấy không biết nên lái xe đi hay đi tàu hoả
it all depends on whether she likes the boss or not
tất cả tùy thuộc vào việc cô ấy có thích ông chủ hay không
(dùng (như) chủ ngữ hoặc bổ ngữ của câu)
it's doubtful whether there'll be any seats left
không biết là liệu có còn chỗ ở rạp hay không
the question is whether to go to Munich or Vienna
vấn đề là đi Munich hay đi Vienna
whether they win or lose is all the same to me
đối với tôi, họ thắng hay bại thì cũng như nhau thôi (đối với tôi, họ thắng hay bại (cũng) chắng có nghĩa gì)
whether or not
dù... hay không
whether or not it rains/whether it rains or not, we're playing football on Saturday
dù trời có mưa hay không, đến thứ bảy chúng tôi vẫn chơi đá bóng
tell me whether or not you're interested
hãy cho tôi biết dù anh có thích hay không
I'll be happy whether or not I get the job
tôi vẫn vui dù tôi có được giao công việc này hay không


/'we /

liên từ
có... không, có... chăng, không biết có... không
he asked whether it was true ông ta hỏi không biết điều đó có đúng không !whether...or
dù... hay, hoặc... hoặc
whether he likes it or not dù nó thích cái đó hay không
whether today or tomorrow hoặc hôm nay hoặc ngày mai !whether or no
trong bất cứ trường hợp nào, bất cứ thế nào

đại từ
(từ cổ,nghĩa cổ) một trong hai (vật gì)

Related search result for "whether"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.