Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
substantially
substantially
[səb'stæn∫əli]
phó từ
về thực chất, về căn bản


/səb'stænʃəli/

phó từ
về thực chất, về căn bản

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "substantially"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.