Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
realistic

realistic
[riə'listik]
tính từ
(văn học) hiện thực
(triết học) theo thuyết duy thực
có óc thực tế


/riə'listik/

tính từ
(văn học) hiện thực
(triết học) theo thuyết duy thực
có óc thực tế

Related search result for "realistic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.