Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
increasable
increasable
[in'kri:səbl]
tính từ
có thể tăng


/in'kri:səbl/

tính từ
có thể tăng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.