Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inconsiderable
inconsiderable
[,inkən'sidərəbl]
tính từ
không đáng kể, nhỏ bé
an inconsiderable shortcoming
một thiếu sót không đáng kể


/,inkən'sidərəbl/

tính từ
không đáng kể, nhỏ bé
an inconsiderable shortcoming một thiếu sót không đáng kể

Related search result for "inconsiderable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.