Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
fatigues


noun
military uniform worn by military personnel when doing menial labor
Usage Domain:
plural, plural form
Topics:
military, armed forces, armed services, military machine, war machine
Hypernyms:
military uniform


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.