Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
embarkation
embarkation
[,embɑ:'kei∫n]
danh từ
sự cho lên tàu


/em'bɑ:'keiʃn/

danh từ
sự cho lên tàu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "embarkation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.