Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
durability
durability
[,djuərə'biliti]
Cách viết khác:
durableness
['djuərəblnis]
danh từ
tính bền, tính lâu bền


/,djuərə'biliti/ (durableness) /'djuərəblnis/

danh từ
tính bền, tính lâu bền

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "durability"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.