Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dixy
dixy
['diksi]
Cách viết khác:
dixie
['diksi]
như dixie


/'diksi/ (dixy) /'diksi/

danh từ
(quân sự) nồi lớn (để đun nước chè khi cắm trại...)

Related search result for "dixy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.