Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dephosphorize
dephosphorize
[di:'fɔsfəraiz]
Cách viết khác:
dephosphorise
[di:'fɔsfəraiz]
ngoại động từ
(hoá học) khử phôtpho


/di:'fɔsfəraiz/ (dephosphorise) /di:'fɔsfəraiz/

ngoại động từ
(hoá học) loại phôtpho

Related search result for "dephosphorize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.