Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
concision
concision
Xem conciseness


/kən'saisnis/ (concision) /kən'siʤn/

danh từ
tính ngắn gọn; tính súc tích (văn)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "concision"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.