Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
calosoma


noun
any beetle of the genus Calosoma
Hypernyms:
ground beetle, carabid beetle
Hyponyms:
searcher, searcher beetle, Calosoma scrutator
Member Holonyms:
genus Calosoma


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.