Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
call-over
call-over
['kɔ:l,ouvə]
danh từ
sự gọi tên, sự điểm danh (học sinh, quân lính)


/'kɔ:l,ouvə/

danh từ
sự gọi tên, sự điểm danh (học sinh, quân lính)

Related search result for "call-over"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.