Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
ashbin


noun
a bin that holds rubbish until it is collected
Syn:
ashcan, trash can, garbage can, wastebin, ash bin,
ash-bin, dustbin, trash barrel, trash bin
Hypernyms:
bin


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.