Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
arsenical
arsenical
[ɑ:'senikəl]
Cách viết khác:
arsenic
['ɑ:snik]
như arsenic


/'ɑ:snik/

danh từ
(hoá học) Asen

tính từ (arsenical) /ɑ:'senikəl/
(hoá học) Asen
arsenic acid axit asenic


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.