Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
apologetically


apolo·get·ic·al·ly BrE [əˌpɒləˈdʒetɪkli] ; NAmE [əˌpɑːləˈdʒetɪkli] adverb
‘I'm sorry I'm late,’ he murmured apologetically.
Main entry:apologeticderived


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.