Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
annihilationist
annihilationist
[ə,naiə'lei∫ənist]
danh từ
người theo thuyết tịch diệt


/ə,naiə'leiʃənist/

danh từ
người theo thuyết tịch diệt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.