Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt Anh (English - Vietnamese English | Dictionary)
afterglow


/'ɑ:ftəglou/

danh từ
ánh hồng ban chiếu (ở chân trời sau khi mặt trời lặn)


(Tech) lưu ảnh, dư huy [TQ], ánh sáng tàn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.