Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wattle and daub
wattle+and+daub
['wɔtlənd'dɔ:b]
Cách viết khác:
stud and mud
['stʌdənd'mʌd]
danh từ
phên trát đất (phên, liếp đắp bùn hoặc đất sét làm vật liệu xây dựng làm tường, mái nhà; nhất là xưa kia)


/'wɔtlən'dɔ:b/

danh từ
phên trét đất (bùn)

Related search result for "wattle and daub"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.