Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
title-part
title-part
['taitl'pɑ:t]
Cách viết khác:
title-role
['taitl'roul]
danh từ
nhân vật trong vở kịch.. được dùng làm tên cho vở kịch


/'taitlpɑ:t/ (title-role) /'taitlroul/
role) /'taitlroul/

danh từ
nhân vật chính tên được dùng làm nhan đề (kịch, phim ảnh...)

Related search result for "title-part"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.