Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thất thốverb
to commit an indescretion

[thất thố]
động từ
to commit an indescretion
lapse, make a slip of the tongueGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.