Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
silk-reel
silk-reel
['silk'ri:l]
Cách viết khác:
silk-winder
['silk'waində]
danh từ
guồng quay tơ


/'silkri:l/ (silk-winder) /'silk,waində/
winder) /'silk,waində/

danh từ
guồng quay tơ

Related search result for "silk-reel"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.