Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
revolutionise
ngoại động từ
cách mạng hoárevolutionise
[,revə'lu:∫ənaiz]
Cách viết khác:
revolutionize
[,revə'lu:∫ənaiz]
như revolutionizeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.