Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
replication
danh từ
sự tái tạo; tình trạng là bản sao của (cái gì)replication
[,repli'kei∫n]
danh từ
sự tái tạo; tình trạng là bản sao của (cái gì)(thống kê) sự lặp lại thí nghiệm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.