Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)[rã]
Crumble, fall off.
Hoa rã cánh
The flower's petals fell off.
Nói rã bọt mép
To waste one's breath.
go to pieces; crumble; disintegrate; dissociate
nói rã bọt mép
use up one's wordsCrumble, fall off
Hoa rã cánh The flower's petals fell off
Nói rã bọt mép To waste one's breath


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.