Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ránverb
to fry
rán cá to fry fish to render down
rán thịt mỡ to render (down) fat meat
verb
to try; to endeavour
rán hết sức mình to try one's best
adv
some more
ngủ rán to sleep some more

[rán]
cũng như rín
fry; broil; grill (meat); toast (bread); fried; grilled; roast
rán cá
to fry fish
rán sành ra mỡ
avaricious, stingy, closefisted, miser, skinflint
to render down
rán thịt mỡ
to render (down) fat meat
to try; to endeavour
rán hết sức mình
to try one's best
some more
ngủ rán
to sleep some more
exert oneself, strain, strive, endeavour, overstrain oneself
rán làm
apply oneself, work hard
Vietnamese cake (kind of fried cake)
lengthen, prolong, draw out
nói rán
prolong one's conversation
xem rín - kind of winged small insect that bites
rán sành ra mỡ
miserly, stingy, closefistedGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.