Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pyrotechnical


/,pairou'teknik/ (pyrotechnical) /,pairou'teknikəl/

tính từ
(thuộc) pháo hoa
(nghĩa bóng) sắc sảo, hóm hỉnh
    pyrotechnic wit trí sắc sảo


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.