Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
progressiveness
progressiveness
[prə'gresivnis]
danh từ
sự tiến lên, sự tiến tới
sự tiến bộ, tính tiến bộ
tính luỹ tiến; sự tăng dần lên, sự tăng không ngừng, sự phát triển không ngừng


/progressiveness/

danh từ
sự tiến lên, sự tiến tới
sự tiến bộ, tính tiến bộ
tính luỹ tiến; sự tăng dần lên, sự tăng không ngừng, sự phát triển không ngừng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.