Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phục cổ


[phục cổ]
Restore what is old.
Phát triển vốn văn hóa cũ của dân tộc không phải là phục cổ
To develop the nation's old cultural heritage is not to restore the old.Restore what is old
Phát triển vốn văn hóa cũ của dân tộc không phải là phục cổ To develop the nation's old cultural heritage is not to restore the old


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.