Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phúng


[phúng]
cũng như phúng viếng
(từ cũ) Bring offerings to a deceased person(từ cũ) Bring offerings to a deceased person


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.